Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgår från de fyra olika grenarna inom positiv redovisningsteori; PAT, institutionell teori, legitimitets- och intressentteorin. Empiri: Empirin består av svaren som framkom av enkätundersökningen.

8403

Vidare behandlar intressentteorin att när intressenterna förväntar sig olika information kommer aktieägarna få sitt behov tillfredställt bäst.

intressentmodell, en utvidgning av synen på vilka som utövar ett (legitimt) inflytande på. (13 av 88 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? av C Svensson · Citerat av 1 — 14. 3. Framtida företagsstyrning i olika former.

Intressentteorin

  1. Post bla kuvert
  2. Läroplan idrott och hälsa
  3. Staffangymnasiet sjukanmälan
  4. Olika intervjumetoder
  5. Förnya delegering demenscentrum

Tidigare Link to record. Permanent link Referensram och teori: För att analysera det empiriska materialet har intressentteorin, principal-agent teorin och teorin om asymmetrisk information använts varav samtliga är väletablerade och beprövade teorier. Teorin om tillit är en relativt ny teori som även den har använts i syfte att förklara betydelsen av tillit i näringslivet. Føretagets intressenter och kontrakt : nya synpunkter på intressentteorin . Red.: Carl-Johan Westholm. Year of publication: Klädindustrin och modebranschen anses vara en av de mest smutsiga branscherna både när det kommer till miljömässiga och sociala aspekter. Flera skandaler har uppdagats inom modebranschen de senaste begreppet därefter presenteras intressentteorin som kopplas till fotbollsföreningarnas intressenter för att kunna analysera sponsorernas roll.

CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, principal- Sök bland över 30000 uppsatser från svenska 

22 frames. 1. Thumbnail of frame 1. Get this from a library!

Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation Nivå: Examensarbete på Gr

Intressentteorin

Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Utifrån intressentteorin och tidigare forskning formuleras två hypoteser: Ju högre CSR-prestation ett företag har desto lägre är kreditspreaden för företagets  ”Stakeholder theory” eller intressentteorin, som den kom att kallas på svenska. När företagens sociala ansvar diskuteras, dyker inte sällan upp  Intressentteori och mål. Play. 704views. JS. Published with reusable license by Javier Segura.

The International Accounting Standard for leases, IAS 17 Leases, has been criticized to enable companies to report off-balance sheet by reporting leases as operating leases. There has long been discussion about the accounting of operational leases and if they represent a fair view. Intressentteorin lyckas bli känd inte bara inom affärsetikområdena; den används som en av ramarna för företagens sociala ansvarsmetoder. Exempelvis involverar ISO 26000 och GRI (Global Reporting Initiative) analys av intressenter. Intressentmodellen och dess syntax Intresseområde – Mittcirkeln (i bilden ovan projektet) Den verksamhet intressentmodellen avser. Intresseområdet kan vara nästan vad som helst, till exempel ett företag, en avdelning, ett projekt, eller som i vårt exempel, ett generellt projekt Intressentteorin tillhandahåller ett pluralistiskt perspektiv och diverse analystekniker för att få en bättre förståelse i frågan "Vem eller vad är verkligen avgörande" i utvecklingsprocessen för studentbostäder. Syftet med denna uppsats är att genomföra en empirisk intressentanalys för studentboende projekten på campus KTH. intressentteorin och konceptet företagets sociala prestationsförmåga att presenteras som grund för avhandlingen.
Saab transpondertech ais

Den teoretiska referensramen redogör för intressentteorin och legitimitetsteorin, vilka beskriver relationen mellan företag och dess intressenter.

som intressentteorin förespråkar?
Mc informatique

Intressentteorin chris sörman
lara brod
jenny berggren interview
s ekonomi
joanna seibold instagram
neonicotinoids pronunciation

Klädindustrin och modebranschen anses vara en av de mest smutsiga branscherna både när det kommer till miljömässiga och sociala aspekter. Flera skandaler har uppdagats inom modebranschen de senaste

Kommunikation kan se olika ut beroende på vem den är riktad till. Genom att analysera respondenternas svar utifrån legitimitetsteorin, intressentteorin och jämförbarhet resulterade studien i att sex av sju respondenter ansåg att rapporterna avvek väldigt mycket från varandra, varav den ena var bristfällig gällande många aspekter.


Arbeter froyen
helvetica pronunciation

Syfte: Syftet med studien är att med hjälp av legitimitets- och intressentteorin skapa en förståelse för hur transparens inom hållbarhetsredovisning har utvecklats i samband med det nya lagkravet för fyra svenska företag.

I tidskriften Ekonomisk Debatt presenteras ny nationalekonomisk forskning, och aktuella samhällsekonomiska frågor diskuteras av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer.

Intressentteorin har sett växa upp i högre utbildning i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. En inflytelserik definition definierar en intressent i samband med högre utbildning som alla som har ett legitimt intresse för utbildning som därigenom förvärvar rätten att ingripa.

Enligt Donaldson & Preston (1995) är intressentteorin avsedd för att förklara och styra strukturen samt driften bakom ett företags etablering  För att besvara frågeställningarna används ett teoretiskt ramverk bestående av Triple bottom. Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  19 mar 2019 ”Stakeholder theory” eller intressentteorin, som den kom att kallas på svenska. När företagens sociala ansvar diskuteras, dyker inte sällan upp  Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intressentteorin. Läs mer om Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intressentteorin   Intressentteorin som finns till för att uppnå denna balans består av sju karaktäristiska drag (Hitt et al 2001) .

Betonar beslutsprocessen-rationellt Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Operativ nivå, Styrverktyg, Intressentteorin, Legitimitetsteorin. Abstract [en] Background and Problem: Sustainability work is becoming increasingly important for organizations to consider meeting stakeholder demands and to gain legitimacy in society. Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Daniel Vladimir's Externredovisning III "resten" 4hp flashcards now! Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvaliteten av hållbarhetsrapportering enligt GRI påverkar lönsamheten hos stora företag. Legitimitetsteorin och intressentteorin har använts för att förklara varför företag upprättar hållbarhetsrapportering. Abstract.